Home > SFMI > RoundFisData.m

RoundFisData

PURPOSE ^

SYNOPSIS ^

function fis=RoundFisData(fis,DecimalsNo)

DESCRIPTION ^

CROSS-REFERENCE INFORMATION ^

This function calls: This function is called by:
Generated on Thu 26-Mar-2009 13:11:50 by m2html © 2005